בחרו עמוד

הכנסה ברוטו זוהי הכנסה מעסק, ממשכורת, ממשלח יד או מכל הכנסה אחרת המוגדרת בחוק. ללא שום הורדות לא לביטוח לאומי, לא להפרשות לקרן השתלמות וכו’.