שטר משכנתא מה זה ולמה צריך אותו?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

תהליך לקיחת המשכנתא הוא תהליך ארוך וסבוך, וטוב שכך. מדובר על הלוואה שמנה מאוד שמאגדת בתוכה נכס.הלוואה שהיא מצד אחד נפוצה מאוד ומצד שני מורכבת מאוד. בעסקאות מסוג זה יש חשיבות גדולה לרדת לפרטים. על מנת לשמור על בטחון שני הצדדים, חייבים לצייד את העסקה במסמכי זיהוי, ביטחון וערבות שונים.

אחד מאותם מסמכים מאוד חשובים הינו שטר המשכנתא. שטר זה למעשה איננו בגדר המלצה. כל אדם הלוקח משכנתא מחוייב בחתימה על שטר מסוג זה.

שטרי משכנתא – איך הם נראים? מחיר? איך מקבלים אותם ומתי חותמים עליהם?

 בתהליך הארוך של קניית דירה אי אפשר לדלג על השלב האקוטי של חתימה על שטר משכנתא. אחרי שהגעתם להסכם עם הבנק, בו נבחנו פרמטרים רבים באישור ההלוואה מצד הבנק, כעת יש ליצור הסכם ערבות כתוב. הסכם זה, כפי שציינו, הינו חובה, ויהיה באינטרס של הבנק ליצור אותו. לכן, אלא אם לקחת יועץ משכנתאות או עורך דין לתהליך, הבנק יפגיש אתכם עם עורך דין מטעמו אשר יחד יסביר לכם ויחתים אתכם על השטר.

שטר משכנתא – הטופס

חשוב לציין שקיימים שטרות מסוגים רבים. ננסה להתמקד בשטר גנרי יחסית, בשטר ב "שלב היצירה" – כלומר שלב לקיחת המשכנתא, היות ושלב זה הוא נפוץ ביותר.

שטר לקיחת המשכנתא מחולק למספר חלקים.

חלק ראשון:  החלק הראשון יהיה חלק הזיהוי. חלק זה חשוב במיוחד שכן לא תמיד בעלי המשכנתא הם הממשכנים. לדוגמא, יכול להיות מקרה בו זוג צעיר הם הממשכנים אך בעלי המשכנתא הם אחד מהורי בני הזוג. מכאן חשיבות גדולה מאות לדיוק בפרטים. חשוב לציין שלחלק זה וכן לשטר כולו יש תוקף משפטי.

חלק שני: אימות חתימת השטר – השלב בו עורך דין חותם שהסביר ומעיד על כך שיש הבנה ברורה לגבי המשכנתא ולגבי השטר לכל הנוגעים בדבר.

חלק שלישי: החלק השלישי הינו חלק בירוקרטי לחלוטין ויכלול את החותמת של שטר משכנתא לשכת רישום המקרקעין ובזה יהווה אישור סופי לחתימה על המסמך.

על מנת לבצע השוואה ולהבין טוב יותר, ניתן להיכנס ללינק כאן ולמצוא את הפורמט הכללי שלא אתר משרד המשפטים

שטר משכנתא – מחיר

כמו בכל מסמך משפטי מסוג זה קיימת אגרה להוצאת וחתימת הטופס.

את השטר עצמו מקבלים דרך הבנק הלווה  (במקרים רבים הבנק שולח שטר משכנתא מקוון) ללא עלות וחותמים עליו במעמד עורך דין מוסמך. תהליך חתימה זה כרוך בתשלום הנע בין 120-160 שקלים חדשים, נכון לזמן כתיבת מסמך זה.

את התשלום ניתן לבצע בקלות דרך שירות התשלומים של משרד המשפטים, שם גם תדעו את העלות העדכנית של הנפקה וחתימה על שטר ועוד פרטים על התהליך. חשוב לציין שכל שינוי וכל עדכון של שטר זה מחייבות עדכון מלא של כל הגורמים לרבות הבנק הלווה ושינויים אלו עלולים לעלות כסף.

לסיכום אפשר לומר, שטר המשכנתא הינו עוד שלב בתהליך הארוך של לקיחת משכנתא, תהליך שאת כולו כדאי ומומלץ לבצע עם אנשי מקצוע מתאימים.

דוגמא לשטר משכנתא 

 

מדינת ישראל

 

משרד  המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין

לשכת רישום המקרקעין ב-

     

 

 

 

מס' השטר:

      /      

 

 

שטר משכנתה

בדרגה

     

 

שטר זה מעיד שתמורת הסך

     

 

     

ש"ח שקיבל/ו ה"ה

 

 

           

 

שם משפחה ושם פרטי / שם תאגיד

סוג זיהוי*

מס' זיהוי

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

להלן: "הממשכן/ים"

 

מאת ה"ה

 

 

שם משפחה ושם פרטי / שם תאגיד

סוג זיהוי*

מס' זיהוי

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

להלן: "בעל/י המשכנתה"

 

 

מסכימים בזה הצדדים הנ"ל שתמורת התשלום שקיבל/ו הממשכן/ים כאמור, ימושכנו המקרקעין הנזכרים ברשימה, והם יהוו ערובה לתשלום. הממשכן/ים מצהיר/ים בזה שהוא/הם בעל/י המקרקעין הנזכרים ברשימה והם נקיים מכל ערעור זכות צד שלישי, פרט למפורטים להלן. התנאים המיוחדים של המשכנתה המצורפים לשטר זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

הרשימה

הישוב:

     

 

 

מס' הגוש

או הספר

מס' החלקה או הדף

השטח במ"ר

 

הזכות

החלק הממושכן

תאור המקרקעין
הממושכנים ו/או גבולותיהם והשעבודים

     

     

     

     

     

כמפורט בפנקסי המקרקעין

     

     

     

     

     

     

               חתימת "בעל/י המשכנתה"

 

חתימת "הממשכנים"

השם

חתימה

 

השם

חתימה

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

 


* ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד'

 

 

 

 

אימות חתימת השטר

 

אימות חתימה ע"י עו"ד או רשם

 

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפניי הממשכן/ים ובעל/י המשכנתה  הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותו/תם והסברתי לו/להם את מהות העסקה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/להם כראוי, חתם/חתמו לפניי מרצונו/ם.

 

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 12(ב) / 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

 

 

     

 

     

 

 

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

 

 

אימות חתימה ע"י עו"ד

 

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפניי הממשכן/ים הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות העסקה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/להם כראוי, חתם/חתמו לפניי מרצונו/ם.

 

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

 

 

     

 

     

 

 

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

 

 

אימות חתימה ע"י עו"ד

 

אני מעיד כי היום התייצב/ו לפניי בעל/י המשכנתה הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות העסקה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתם/מו לפניי מרצונו/ם.

 

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

 

 

     

 

     

 

 

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

 

 

אישור עורך דין עפ"י תקנה 14(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011

 

אני מאשר כי בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו,כאמור בתקנות 9 ו- 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011 ומצאתים מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.

 

 

     

 

     

 

 

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

 


אישור עו"ד במקרים בהם צד לפעולה הוא תאגיד (לכל תאגיד בנפרד)

אישור עורך דין עפ"י תקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011

אני מאשר כי התאגיד, שם התאגיד:        מס' תאגיד:       קיים. כי החלטתו מיום        התקבלה כדין והיא עודנה בתוקף. וכי הוא כשיר לבצע את העסקה המבוקשת באמצעות החתומים על שטר זה.

 

 

     

 

     

 

 

תאריך

חותמת (שם וכתובת)

חתימה

 

_______________________________________________________________________________________________

 

לשימוש רשם המקרקעין:

אישור

 

העסקה אושרה לרישום בהתאם לסעיף 7(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

 

     

 

 

 

 

תאריך

 

 

 

רשם המקרקעין

 

 

 

 

 

 

 

חותם הלשכה

 

 

 

 

 

 

WhatsApp chat