בחרו עמוד

היטל שמוטל על בעלי הנכס, כתוצאה מעליית ערך הנכס שנבע מתוכנית מקומית, הקלה, או מתן היתר חורג. ההיטל הוא בגובה של 50% מסך ההשבחה. ההיטל משולם לוועדה המקומית.