בחרו עמוד

אובליגו זהו סך כל ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק, זאת אומרת: מינוס בעו”ש (אם מקיים) + מסגרת אשראי בנקאי + הלוואת + ערבויות שניתנו על ידי הלקוח. חשוב לציין שמדובר פה על אשראי בנקאי ולא החוץ בנקאי שניתן על ידי חברות אשראי למיניהם.